Konfiguracja pól dodatkowych

 

Dodatkowe pola służą do rozszerzania i personalizowania informacji przechowywanych w bazie danych. Kleos zarządza informacjami przechowywanymi w dodatkowych polach w taki sam sposób jak w pozostałych polach. Na przykład zaawansowane opcje wyszukiwania umożliwiają definiowanie kryteriów wyszukiwania przy użyciu dodatkowych pól.

Kleos pozwala definiować dodatkowe pola dla spraw oraz dla kontaktów. Są one do zdefiniowania w zakładce Ogólne w module Konfiguracja. Wszystkie dodatkowe pola zdefiniowane dla spraw będą dostępne we wszystkich sprawach, a wszystkie dodatkowe pola zdefiniowane dla kontaktów będą dostępne we wszystkich kontaktach.

Możliwe jest także zdefiniowanie pól dodatkowych dla konkretnych elementów:

 • typów spraw, pola będą widoczne tylko w konkretnym typie sprawy,
 • typów stron dla spraw, pola będą widoczne tylko dla konkretnych typów stron w sprawach,
 • typów powiązań dla kontaktów,
 • dla profili kontaktów,

Wszystkie okna używane w Kleosie do definiowania dodatkowych pól mają ten sam wygląd.

 

 

 

 

Górne menu umożliwia definiowanie nowej grupy i pola, oraz przemieszczanie pól w obrębie grupy a także ich kasowanie. Po lewej stronie wyświetlana jest lista grup i pól, a po prawej stronie są wyświetlane szczegóły grupy lub pola.

Wszystkie dodatkowe pola muszą być zawarte w grupie. Kliknij przycisk Utwórz grupę i określ jej nazwę. Grupy dodatkowych pól są wyświetlane w osobnych zakładkach w oknach Kleosa. Nie można zdefiniować dodatkowych pól, dopóki co najmniej jedna grupa nie została utworzona.

Dla pól dodatkowych możliwe jest zdefiniowanie następujących typów:

 • Alfanumeryczny – pole opisowe,
 • Liczbowe,
 • Data,
 • Lista podpowiedzi,
 • Logiczne,
 • Zmiennoprzecinkowe,
 • Lista wyboru.

W zależności od wyboru typu pola dodatkowego, możliwe będzie użycie różnych kryteriów ich wyszukiwania, np. szukając po polu data możliwe jest wskazanie okresu pomiędzy określonymi datami, szukając po polu lista wyboru, w/g listy zdefiniowanej w tym polu, a szukanie w/g pola logiczne uwzględniać będzie czy sprawa lub kontakt spełnia lub nie warunku tego pola.

 

DOWNLOAD DOCUMENTATION
User Manual
Pobierz PDF
Pełna instrukcja Kleosa
Pobierz PDF