Kleos Gebruikershandleiding – Homescherm

05/10/2016

 

Het Kleos Homescherm

Inleiding

Het Kleos Homescherm is in 5 delen onderverdeeld:

 • Titelbalken
 • Bureaublad
 • Menubalk
 • Rechtertaakbalk
 • Onderste taakbalk

 

Titelbalken

Bovenaan het Homescherm vindt u de Titelbalk met de benaming Kleos, het Kantoor en uw Gebruikersnaam waarop u bent ingelogd.

Druk op de knop Afmelden in het midden van de Titelbalk om Kleos te verlaten. Het systeem zal alle vensters sluiten en terugkeren naar het Inlogscherm. Verder vindt u minimaliseren, vergroten/verkleinen, sluiten. Druk op de knop X rechts boven om Kleos te verlaten. Alle vensters zullen worden gesloten.

Druk op Afspraken vandaag om de module Agenda te openen en uw afspraken te beheren.

 

 

De Afspraken vandaag zijn in drie soorten onderverdeeld:

 

 

 • links vindt u de voorbije afspraken van de dag.
 • in het midden vindt u de afspraken die binnen de vijf minuten gestart zijn of zullen starten.
 • rechts vindt u de toekomstige afspraken van de dag.

 

Bureaublad

Het bureaublad geeft u snel toegang tot een aantal panelen.

 

 

De panelen die hierboven worden getoond, kunt u vastleggen via Configuratie desktop.

 

 

     

Elk paneel kan geselecteerd worden.
Eens een paneel geselecteerd, dan zal het op de desktop geplaatst worden.

 • Klik op de panelen die u aan uw bureaublad wenst toe te voegen. Toegevoegde panelen herkent u aan het vinkje  rechts in het icoon.
 • Om een paneel van uw bureaublad te verwijderen, drukt u nogmaals op het icoon. Niet-toegevoegde panelen herkent u aan de iconen zonder vinkje  rechts boven.
 • Druk op de knop om terug te keren naar uw bureaublad.

Het bureaublad kan de volgende panelen bevatten:

 

 

 • Laatste dossiers: lijst van de laatste dossiers die u heeft bewerkt
 • Mijn taken: lijst van de taken die u moet uitvoeren
 • Overzicht agenda: lijst met uw afspraken voor de komende week of maand
 • Doorgeefluik: lijst van de documenten die u moet opvolgen
 • Activiteitenoverzicht: een lijst van de ingevoerde activiteiten op naam van de ingelogde gebruiker van een bepaalde dag
 • Wachtrij opdrachten: lijst van documenten en zoekresultaten die u vanuit Jura naar Kleos stuurde

 Opmerking: De instellingen van uw bureaublad worden alleen vastgelegd op de computer waarop u op dit moment werkt.

 

Home + menubalk

Home 

Door op Home te drukken keert u onmiddellijk terug naar het Homescherm, waar u zich ook in de toepassing bevindt.
Menu

Het menu bestaat uit verschillende modules (afhankelijk van de bestelde modules en rechten)

     

 

 • Dossiers : om dossiers te beheren
 • Identiteiten : om de informatie te beheren van alle contacten, zoals klanten, advocaten en andere partijen die in het dossier betrokken zijn
 • Agenda : om uw afspraken, vergaderingen, hoorzittingen, enz. te beheren
 • Taken : om alles wat u tegen een bepaalde datum moet doen op te volgen
 • Documenten : om documenten, e-mails, nota’s, enz. te beheren
 • Activiteiten : om al wat u heeft gedaan te registreren: bestede tijd, honoraria, onkosten, …
 • Facturatie : om facturen en provisies aan te maken en te verwerken
 • Boekhouding : om de boekhouding te beheren
 • Jura : om in verbinding te treden met de Jura databank
 • + : aparte icoontjes om veelgebruikte programmaonderdelen te selecteren
 • Help :
 • Configuratie : om de Kleosparameters te configureren

 

+

Hier zijn aparte icoontjes opgenomen voor veelgebruikte programmaonderdelen.

 • Nieuw dossier
 • Nieuwe identiteit
 • Nieuwe afspraak
 • Nieuwe taak
 • Nieuw document
 • Nieuwe e-mail
 • Nieuwe memo
 • Nieuwe telefoonmemo
 • Nieuwe activiteit

     

Help

 • Help: online help
 • Over : product informatie
 • ?aan : informatie infodruppels aanzetten
 • ?uit : informatie infodruppels uitzetten

 

Configuratie

Hier kunnen alle Kleosparameters geconfigureerd worden.

 

 

Rechtertaakbalk

Vensters

Als er één of meerdere vensters openstaat, verschijnt het tabblad Vensters in de rechtertaakbalk. Het cijfer dat tussen haakjes wordt getoond in de knop Vensters is het aantal Kleosvensters die op dit ogenblik geopend zijn. Druk op de knop Vensters om de lijst van de geopende vensters te bekijken.

 • Druk op een item in de lijst om het te openen.    

                                                                       

Dossiers

Het cijfer dat tussen haakjes wordt getoond in het tabblad “Dossiers” is het aantal Kleosdossiers die op dit ogenblik geopend zijn. Druk op het tabblad “Dossiers” om de lijst van de geopende dossiers te bekijken.

 • Klik op een dossier uit de lijst om het dossier te openen.
 • Klik op X (dit icoontje verschijnt zodra u met uw muis over het dossier beweegt) om een dossier te sluiten.

 

Geopende documenten

Het cijfer dat tussen haakjes wordt getoond in de knop Geopende documenten is het aantal documenten die op dit ogenblik geopend zijn. Druk op de knop Geopende documenten om de lijst van de geopende documenten te bekijken.

 • Klik op Bewerken om een document te bewerken.
 • Klik op Bewaren om een document te bewaren.
 • Klik op Opslaan als nieuw om een nieuw bestand (kopie met eventuele wijzigingen) van het document te maken.
 • Klik op Wijzigingen negeren om de wijzigingen die u aan een document heeft aangebracht ongedaan te maken. De laatst bewaarde versie van het document zal worden hersteld.

 

Onderste taakbalk

Klok

U kunt de stopwatch gebruiken om een activiteit aan te maken waarvan de duur exact moet worden gemeten.

Wanneer u aan een activiteit begint te werken: 

 

 

 • Druk op  om de tijdsregistratie te starten.
 • Druk op  om de tijdsregistratie te onderbreken.
 • Druk op  om de tijdsregistratie te beëindigen.
 • Er verschijnt een bericht waarin u gevraagd wordt of er een activiteit moet worden aangemaakt.

     

Klik Ja om een activiteit aan te maken.

Het scherm Activiteit” wordt geopend. De velden Datum, Tijd, Duur en Door zijn al ingevuld.

 

 

 

top

Kleos Gebruikershandleiding – De resultatenlijst

06/10/2016

 

De resultatenlijst

De resultaten van de zoekopdrachten die u in een module uitvoert, worden steeds in een resultatenlijst weergegeven. U kunt de gegevens die in de resultatenlijst worden getoond naar eigen wens vormgeven, groeperen, sorteren en filteren. Uw instellingen worden per sessie en per resultatenlijst door Kleos bewaard. Zelfs als u uitlogt en vervolgens weer (op dezelfde machine) inlogt, toont Kleos de resultatenlijst volgens uw persoonlijke instellingen.

Lay-out

De resultatenlijst wordt weergegeven als een tabel. Elke rij vertegenwoordigt een gevonden gegevenstype (dossier, relatie, document, enz.) en elke kolom een eigenschap of waarde van dit gegevenstype.

 

 

Met de verticale scrollbars kunt u op en neer scrollen in de resultatenlijst. Met de horizontale scrollbars kunt u alle kolommen van de gevonden gegevens bekijken.

U kunt ook op en neer scrollen in de resultatenlijst door de volgende Ctrl-toetsen te gebruiken:

 • Ctrl + Page down : om naar het einde van de resultatenlijst te scrollen (verticaal)
 • Ctrl + End : om naar het einde van de resultatenlijst te scrollen (horizontaal)
 • Ctrl + Page up : om naar het begin van de resultatenlijst te scrollen (verticaal)
 • Ctrl + Home : om naar het begin van de resultatenlijst te scrollen (horizontaal)

In de rechterbenedenhoek van het scherm ziet u hoeveel gegevens werden gevonden. In de linkerbenedenhoek van het scherm ziet u de volgorde waarin de resultaten werden gesorteerd

Om de kolommen te verplaatsen:

 • Plaats de cursor op de titel van de kolom die u wilt verplaatsen.
 • Houd de linkermuisknop ingedrukt.
 • Versleep de kolom naar de gewenste positie en laat de muisknop los.

Om de kolombreedte te wijzigen:

 • Plaats de cursor op de scheidingslijn rechts van de kolom waarvan u de breedte wilt wijzigen en wacht tot een pijltjesteken verschijnt. Versleep de scheidingslijn naar de gewenste positie.
 • Door te dubbelklikken op de scheidingslijn wordt de kolombreedte automatisch aan de inhoud aangepast.

Sorteren

De zoekresultaten kunnen in opgaande en neergaande volgorde worden gesorteerd door op een kolomtitel te drukken.

De pijl die rechts van de kolomtitel verschijnt, duidt de sorteervolgorde aan: opgaand of neergaand.

     

 

Door een tweede maal op de kolomtitel te drukken wordt de sorteervolgorde omgekeerd (van opgaand naar neergaand en vice-versa).

Om de standaardvolgorde te herstellen drukt u een derde maal op de kolomtitel.

Filteren

U kunt het aantal items die in de Resultaatlijst worden weergegeven beperken door een filter te gebruiken.

Op elke kolom kan er een filter worden toegepast. U kunt één enkele of een combinatie van filters gebruiken.

 • Om de zoekresultaten te filteren drukt u op de zwarte pijl rechts van de kolom die u wenst te filteren.

     

 

 • Vink de vakjes aan van de gegevens die u wenst te filteren. De zwarte pijl rechts van de kolom wordt nu vervangen door een filtericoon.
 • Enkel de zoekresultaten die aan de filter beantwoorden worden nu weergegeven in de Resultaatlijst.
 • Om een filter te verwijderen drukt u op het filtericoon rechts van de kolom
 • En drukt u op Ledig filter om de volledige filter op deze kolom te verwijderen of ontvink de vakjes

Groeperen

De items in de Resultaatlijst kunnen gegroepeerd worden op basis van één of meerdere parameters.

Om de items te groeperen:

 • Druk op de kolomtitel van de parameter waarop u gaat groeperen
 • Hou de linkeraanwijsknop ingedrukt en versleep de parametertitel naar de lege lijn bovenaan de Resultaatlijst, boven de kolomtitels waar vermeld staat: “Sleep kolomtitels hierin om te groeperen”.
 • Herhaal deze actie voor elke onderliggende groeperingparameter die u wenst toe te voegen
 • Sorteer deze gegroepeerde items indien nodig

     

 

 • In het voorbeeld hierboven werden de items gegroepeerd op de eigenschap “Datum feiten”
 • Om een gegroepeerde eigenschap weer normaal te tonen, klikt u op de eigenschap en versleept u hem naar de resultatenlijst.

Gegevens van schermlijsten naar printer of Excel uitvoeren

In de Kleos-database zijn erg veel gegevens van uw kantoor opgeslagen. In de diverse lijsten (documentenlijst, declaratielijst, activiteitenlijst, etc.) worden deze gegevens overzichtelijk aan u gepresenteerd. U kunt de lay-out en sortering van de schermlijsten zelf aanpassen Het is ook mogelijk om de gegevens uit deze lijsten te printen of te exporteren naar Excel. Onderaan iedere lijst treft u aan de rechterkant de button Afdrukken aan.

 

 

De button Standaardvolgorde verschijnt alleen als er voor de lijst een voorgedefinieerde sorteervolgorde in Kleos aanwezig is (op bovenstaand scherm wordt eerst op ‘datum’ gesorteerd en daarbinnen op ‘tijd’). Deze button herstelt de standaard sorteervolgorde als u op een andere kolomkop heeft geklikt, bijvoorbeeld om te sorteren op ‘type’ of ‘beschrijving’. De button Lay-out resetten wordt de voorgedefinieerde lay-out hersteld, dus de kolommen die u hebt verplaatst worden op de voorgedefinieerde plaats teruggezet. Kolommen die u hebt verborgen worden weer zichtbaar gemaakt, kolommen die u naar boven hebt gesleept om te groeperen worden weer teruggeplaatst tussen de andere kolommen, etc. Als u op de button Afdrukken klikt wordt dezelfde lijst in dezelfde (door u misschien zojuist aangepaste) lay-out op een nieuw scherm “Afdruk” getoond. U kunt de lay-out op dit scherm nog steeds naar uw wensen aanpassen.

 Opmerking: Als uw lijst meer dan 1.000 items bevat kunt u de gegevens niet exporteren naar uw printer of Excel. Na klikken op de button Afdruk verschijnt hiervan dan een melding en de tip om uw zoekresultaat te verfijnen (zodat het aantal items onder de 1.000 uitkomt).

Bovenaan het scherm “Afdrukkentreft u de nieuwe functionaliteiten aan om gegevens te printen dan wel uit te voeren naar Excel:

 

 

Voorbeeld & Afdruk
Een voorbeeld van de af te drukken pagina’s wordt getoond in een nieuw scherm, waarop u enkele printerinstellingen kunt vastleggen. Als blijkt dat niet alle kolommen op een pagina passen, kunt u het afdrukken annuleren (onderaan dit scherm) en de lay-out opnieuw aanpassen (door een extra kolom weg te laten of smaller te maken). Als alle instellingen akkoord zijn, stuurt u een opdracht naar de printer door middel van de button Afdrukken onderaan dit scherm.

 

Export Excel

De gegevens van de lijst worden zoals weergegeven en zichtbaar op het scherm “Afdruk” uitgevoerd naar Excel door op de button Export Excel te klikken. In Excel kunt u de gegevens verder bewerken en opslaan in een lokale map op uw werkstation of op het netwerk van uw kantoor.

Bewaar lay-out

U kunt de door u aangepaste lay-out opslaan zodat u deze een andere keer gemakkelijk kunt hergebruiken. Klik daarvoor op de button Lay-out opslaan. Op het gelijknamige scherm kunt u een naam voor de lay-out invoeren:

 

 

Opmerking: de bewaarde lay-out wordt opgeslagen op uw eigen werkstation en kan alleen door u en op dezelfde computer worden hergebruikt.

 

Kies lay-out

U kunt een opgeslagen lay-out hergebruiken als u bijvoorbeeld de volgende week met nieuwe gegevens eenzelfde activiteitenlijst wilt afdrukken. U klikt onderaan de activiteitenlijst op Afdruk en vervolgens op het scherm “Afdruk” op Lay-out kiezen. Eerdere opgeslagen lay-outs worden in een dropdown-menu getoond: 

 

Als u een door uzelf opgeslagen lay-out toepast op de lijst, wordt de naam van deze lay-out bovenaan de lijst weergegeven

 

 

U kunt de initiële lay-out weer herstellen door deze te selecteren in het dropdown-menu. Ook kunt u de bewaarde lay-out verwijderen door op de link Lay-out verwijderen achter de naam van de lay-out te klikken (zie bovenstaand scherm). In dat geval zal deze lay-out niet alleen niet meer worden toegepast op de lijst, maar ook niet meer beschikbaar zijn in het dropdown-menu. Kleos vraagt u daarom eerst om bevestiging.

 

 

top

Kleos Gebruikershandleiding – Aanmelden

05/10/2016
Anmelden

 

Aanmeldingsscherm

Voer de volgende gegevens in om in te loggen in Kleos en klik vervolgens op Aanmelden:

 • Kantoor
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

     

 

 • Druk op Wachtwoord wijzigen als u uw wachtwoord wenst te wijzigen.
 • Druk op Wachtwoord vergeten? als u uw wachtwoord bent vergeten.

 Wanneer u viermaal het verkeerde wachtwoord invoert, dan wordt uw gebruikersaccount vergrendeld. Contacteer in dit geval uw systeembeheerder om uw account te ontgrendelen.

 

 Vink het vakje Gegevens onthouden aan om het Kantoor en uw Gebruikersnaam op uw lokale computer op te slaan. De volgende keer dat u op Kleos inlogt, zullen deze gegevens reeds ingevuld zijn.

 Opmerking: Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Een melding waarschuwt u wanneer de Caps Lock-toets aanstaat.

 

Wachtwoord wijzigen

 • Om uw wachtwoord te wijzigen voert u eerst uw Nieuw wachtwoord in.
 • Bevestig vervolgens dit wachtwoord door het opnieuw in te voeren.
 • Druk op Wachtwoord wijzigen.

 Wachtwoordcriteria:
Het wachtwoord moet minstens 8 karakters lang zijn.
Het wachtwoord moet minstens 1 hoofdletter en 1 niet-alfanumeriek (speciaal) karakter bevatten.
Voorbeeld: Peeters.01

 

Wachtwoord vergeten

Wanneer u op “Wachtwoord vergeten?” drukt dan zal het systeem u al dan niet uw geheime vraag voorleggen.

 • Voer het juiste geheime antwoord in en druk op de knop Verzenden om een E-mail met een nieuw wachtwoord te ontvangen.
 • Indien er geen geheime vraag wordt voorgelegd, zal onderstaande melding verschijnen :

 

 

 • Druk op Link verzenden

Opmerking: U heeft slechts 4 pogingen om uw wachtwoord in te geven. Daarna wordt de account vergrendeld en dient u uw systeembeheerder te contacteren.
Meervoudige toegang

Wanneer u een tweede sessie probeert te openen, op een andere computer bijvoorbeeld, dan zal het systeem de volgende waarschuwing geven: 

 

 

 • U kiest Ja om een nieuwe sessie te openen. Uw oorspronkelijke sessie zal worden gesloten.
 • Indien u geen nieuwe sessie wenst, klikt u gewoon op Nee en de oorspronkelijke sessie blijft actief.

 

top

Wat is de maximale grootte om bestanden te importeren in Kleos?

 

1. Omschrijving
Wat is de maximale grootte om bestanden te importeren in Kleos?

2. Uitleg
De maximale grootte om bestanden te importeren is 40MB.

 

12/04/2018

 

top

Hoe het supportaccount te activeren of deactiveren

 

Omschrijving
Om u meer controle te geven over de supportaccount van ons Kleos team, hebben we een nieuw eenvoudig te bereiken toegangspunt gemaakt, waar u ook bent in de applicatie.

Via het HELP menu, rechts bovenaan, kunt u de toegang van ons Kleos team activeren of deactiveren door te klikken op Activeer supportuser of Deactiveer supportuser.

 

Kleos toont een nieuw “Support User” icoon rechts onderin het scherm als de support account actief is. Zo kan ons team in uw Kleos.
Dit informeert u direct over de toegangsmogelijkheden van ons team tot uw database.

 

Kleos toont een tooltip als de muis op het icoon staat, welke meer informatie verschaft.

 

 

30/04/2018

 

top

Kleos Gebruikershandleiding – Integratie Met Jura

17/03/2017

 

Integratie Met Jura
Jura openen via Kleos

 • Druk op Jura in het Home-scherm.

 

 

 • Het Jura zoekscherm wordt geopend.

                                           

 

 • Nadat u een opzoeking hebt gedaan in Jura, kan u het document openen om de inhoud ervan weer te geven. Ook kunt u meerdere documenten markeren en deze exporteren naar Kleos via de knop “Bewaar selectie”.

                                              

Jura zoekresultaten naar Kleos sturen

 • Druk op knop bewaar.

                                         

 

 • U krijgt dan de keuze om het document naar Kleos te sturen.

                                                     

 

 • Er verschijnt een boodschap die de verzending naar Kleos bevestigt.

                                        

 

 • In Kleos kunt u onmiddellijk de lijst met de zoekresultaten zien in het paneel Wachtrij Opdrachten.

                                          

 

 • Door op de knop uitvoeren te klikken krijgt u de mogelijkheid om het document in een dossier te bewaren.

                                           

 

 • Dit bereikt u ook via het klikken met de rechtermuisknop op het document.

                                            

 

Juradocument openen in Kleos

 • Eenmaal het document bewaard is in het geselecteerde dossier, kan u deze heropenen via de rechtermuisknop of via de knop “Openen in Jura” bovenaan in de balk.

 

 

Zoekopdracht via global search en doorklikken naar Jura

 • Via de global search kan u zoeken op trefwoorden die ook een link hebben met Jura.

 

 

 • U kunt dan via uw zoekopdracht deze openen in Jura.

 

 

 

top